Eerste tot zesde dirigent

De eerste dirigent
Een van de eerste taken van het toenmalige bestuur was het zoeken naar een bekwame dirigent. Er werd opnieuw een annonce geplaatst in het Twentsch Zondagsblad met als resultaat: 4 kandidaten, te weten de heren Geels, Oomens, Sommer en Hulsteijn. De heer Geels trok zich al spoedig terug als kandidaat. Uit de resterende drie werd de heer Louis Sommer, de vader van de latere dirigent en componist Albert Sommer, benoemd als dirigent van het Almelo's Mannenkoor. Het salaris werd vastgesteld op drie gulden per repetitie. Een vorstelijk bedrag gezien de contributie van de leden: 15 cent per week. De eerste repetitie werd gehouden op zondag 3 februari 1918 en het leden aantal was inmiddels gegroeid tot 18 personen.

De tweede dirigent
Een dertiental leden zat niet bij de pakken neer en bewoog hemel en aarde om het AMK voort te laten bestaan. In december 1919 werd de al eerder genoemde heer Oomens als tijdelijk dirigent aangetrokken. Deze verliet echter vrij spoedig Almelo om zich elders te vestigen. Inmiddels had zich in Almelo gevestigd de heer Jan Anderson uit Goes.

Repetitor/tweede dirigent
Tijdens de periode onder Peter Best beschikte het AMK ook over een repetitor/tweede dirigent; Jan Stulen.

De derde dirigent
Het AMK-bestuur trad met de heer Anderson in contact en verzocht hem de muzikale leiding van het koor op zich te nemen. Spoedig daarna leidde hij een proefrepetitie, waarna hij in de eerst volgende ledenvergadering en met algemene stemmen werd benoemd tot muzikaal leider van het AMK. Het salaris werd vastgesteld op 5 gulden per repetitie, waardoor de contributie moest worden verhoogd van 15 cent tot 25 cent per week. Hij zou bijna 21 jaar dirigent blijven van het AMK. Van 1920 tot en met 1940.

De vierde dirigent
n zijn plaats werd benoemd de heer Albert Sommer, zoon van de eerste dirigent. Deze oplossing was echter van korte duur, want de bezetter ging zich ook bemoeien met het culturele leven, verenigingen dienden zich aan te sluiten bij de "Cultuur Kamer". Door deze maatregel besloot het bestuur de vereniging te ontbinden. De leden werd verzocht hun lidmaatschap schriftelijk op te zeggen. Het koor ging een schaduwbestaan leiden. Eens per maand kwamen bestuur en dirigent bijeen. Het 25 jarig jubileum ging vanzelfsprekend ongemerkt voorbij. Op 4 april 1945 na de bevrijding, nam het bestuur onmiddellijk het initiatief om het AMK te laten herrijzen. Op 30 april 1945 werden de repetities hervat, niet alleen met getrouwe leden, maar ook met veel nieuwe. Eind 1945 had het AMK 110 leden! Het eerste concert na de oorlog was ter nagedachtenis aan allen die gevallen waren voor de bevrijding van ons land en traditie die heden te dagen nog steeds wordt voortgezet.

Op 17 juli 1953 deelde dirigent Sommer mee, na 22 jaar dirigent te zijn geweest van het AMK, dat hij om gezondheidsredenen ontslag moest nemen. Dit ontslag werd hem op 1 september 1953 eervol verleend. Het bestuur had ondertussen de heer Wieke Jordans uit Venlo bereid gevonden het dirigentschap op zich te nemen. Op 3 september werd voor het eerst onder zijn leiding gerepeteerd. Zijn vaste aanstelling volgde op 16 september 1953 Een gouden greep! Want de Wieke Jordans zou 27 jaar aan het AMK verbonden blijven. Onder zijn muzikale leiding steeg het leden enorm. De huidige voorzitter Bert Sies werd in 1974 feestelijk ingehaald als 150e AMK lid! En werden vele successen geboekt, waaronder imponerende concerten in Pontresina en Herisau in Zwitserland ter gelegenheid van het 45 jarig bestaan van het AMK.

De vijfde dirigent
Na 27 jaar kwam er een einde aan het tijdperk Wieke Jordans. Dat hij iedere maandag de reis Venlo-Almelo vice versa moest maken was voor hem geen bezwaar. "Als je vrienden hebt, dan zijn er geen afstanden", zei hij in een interview. En vrienden had hij in die 27 jaar gemaakt. Want menig koorlid kon zijn emoties niet of nauwelijks bedwingen toen zij werden geïnformeerd over het vertrek van "hun" dirigent". Twee jaar voor zijn vertrek, bij zijn 25-jarig jubileum, werd Wieke Jordans benoemd tot erelid van het koor. De heer Jordans behoort met zijn 90 jaren tot de "ere galerij der oude glorie" en is woonachtig in Venlo.

De zesde dirigent
Na een feestelijk afscheid van Wieke Jordans, werd het dirigentschap overgenomen door Peter Best uit Wehl. Voorwaar geen gemakkelijke taak na de persoonlijkheid Wieke Jordans. Maar ook Peter Best zou het lang volhouden. Bijna 18 jaar gaf hij als dirigent leiding aan het AMK totdat in 1998 zijn gezondheidstoestand dit helaas niet langer toe liet. Na redelijk te zijn hersteld, werd hem een afscheidsreceptie aangeboden, waarbij hij werd benoemd tot erelid van het AMK. Peter Best werd opgevolgd door Nick Moritz, de zevende dirigent.